درباره ما
گنج آشنا میراث گران سنگی است که همه مردم جهان از پدران روحانی خویش، یعنی شاعران و حکیمان و هنرمندان به میراث بوده اند. کار ما تنها این است که راه برخورداری همگان را از این گنج های خوش آسمان فرهنگ هموار کنیم، چنان که حافظ و سعدی و مولانا و همه هنرمندان نادره دوران چنین کرده اند:
من که ره بردم به گنج لطف بی پایان دوست
صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم